Algemene voorwaarden


Algemene leverings- betalings en annuleringsvoorwaarden

 

 

Artikel 1

Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeersschool Tilburg gevestigd te Tilburg, Korvelseweg 32.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool Tilburg.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Verkeersschool Tilburg afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2

Instructie

2.1 Verkeersschool Tilburg zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 Verkeersschool Tilburg zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur / instructrice.

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: Verkeersschool Tilburg of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is Verkeersschool Tilburg niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij Verkeersschool Tilburg of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur (trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

 

Artikel 3

Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via Verkeersschool Tilburg het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

 

Artikel 4 Lesafspraak

De leerling dient zich de houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door Verkeersschool Tilburg wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeermogelijkheden).

De instructeur / trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool Tilburg te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2).

 

Artikel 5

Annulering door leerling

5.1 Leerling kan kosteloos een losse rijles (ook rijtest,Try the Bike), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 3 volle werkdagen voor de afspraak annuleren.

Bij annulering door leerling of opdrachtgever van complete opleidingen en examens kan geen restitutie plaatsvinden. Het afgenomen pakket kan wel ingewisseld worden voor een ander pakket of een andere leerling. Er kan dus nimmer aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds betaalde lessen, examens of pakketten.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door Verkeersschool Tilburg beoordeeld. In de gevallen genoemd in artikelen 5.2 en 5.3, zal Verkeersschool Tilburg er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:

5.4 Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door Verkeersschool Tilburg worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. Verkeersschool Tilburg kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail op: info@verkeersschooltilburg.nl

 

Artikel 6

Beëindigen instructie

6.1 Verkeersschool Tilburg kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van Verkeersschool Tilburg kan worden verlangt dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 Verkeersschool Tilburg is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling aan de instructeur / docent.

In de gevallen 6.1 en 6.1 is Verkeersschool Tilburg niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.

Bij 6.3 en 6.4 zal Verkeersschool Tilburg ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

 

Artikel 7 Aanvraag examen

7.1 Verkeersschool Tilburg zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

 

Artikel 8

Annulering examens

8.1 Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur docent.

Bij 8.1 en 8.2 zal Verkeersschool Tilburg ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

 

8.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de Verkeersschool de leerling in rekening brengen voor opnieuw vastgestelde examen :

Rij-examen categorie A: lesgeld van twee rijlessen

Rij-examen categorie B: lesgeld van één rijles

Rij-examen categorie C / CE en D: lesgeld van twee rijlessen

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal Verkeersschool Tilburg de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

 

Artikel 9

Weigering examens

Verkeersschool Tilburg is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur, docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

 

Artikel 10 Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

 

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien contante betaling uitblijft, en Verkeersschool Tilburg een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is Verkeersschool Tilburg gerechtigd om € 7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is Verkeersschool Tilburg gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door Verkeersschool Tilburg nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

11.2 Verkeersschool Tilburg is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

11.3 Verkeersschool Tilburg is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.4 Uit het enkele feit dat Verkeersschool Tilburg zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 Verkeersschool Tilburg verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Verkeersschool Tilburg beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3 Verkeersschool Tilburg kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling van het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

 

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

Indien Verkeersschool Tilburg door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en Verkeersschool Tilburg aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling Verkeersschool Tilburg volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan Verkeersschool Tilburg haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Verkeersschool Tilburg en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van Verkeersschool Tilburg te vergoeden. Indien Verkeersschool Tilburg ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de do leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Tilburg volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Verkeersschool Tilburg opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

 

Artikel 14

Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Verkeersschool Tilburg, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door de geschillencommissie. Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil, op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.